Doel van het aspect organisatie: vervolgontwikkeling en inrichting naar services.

Behaalde resultaten

Meet indicatoren Resultaat

1.a Kosten externen: maximaal 52% van totale personeelskosten.

1.b Instroom: 100 fte nieuwe medewerkers in dienst.

a. De inhuurrealisatie 2016 is met 53% iets boven de norm (= 52% van de totale personeelskosten) gekomen.

b. Per 31 dec. 2016 zijn 112 meer medewerkers (96,3 fte) in dienst dan per 31 dec. 2015. 135 nieuwe medewerkers zijn ingestroomd.

2.a Dienstverlenings- en bedrijfsmodel.

2.b Topstructuur:
gereed per Q1.

2.c O&F rapport:
gereed per Q2/Q3.

 

a. Het bedrijfsmodel is in 2015 ontwikkeld, de kwartiermakers hebben in 2016 de inrichting opgepakt. Per 1 november 2016 is de kwartiermakersrol overgegaan naar reguliere functies in de lijn. De inrichtingsactiviteiten gaan we verder oppakken in de lijn, ondersteund en gefaciliteerd door een programmateam en gestuurd door de programmastuurgroep. 
Het dienstverleningsmodel wordt verder ontwikkeld binnen de divisie Services. De afdeling Klantmanagement en Servicestrategie zijn hiervan eigenaar.

b. O&F rapport Inrichting Topstructuur: ondernemingsbesluit d.d. 17 maart 2016, ingangsdatum nieuwe structuur per 15 maart 2016, met terugwerkende kracht.

c. O&F rapport Inrichting Eenheden: ondernemingsbesluit d.d. 23 aug. 2016, ingangsdatum nieuwe structuur per 1 november 2016.

3.a Opleidingen: opleidingsplan per team, opleidingskosten conform budget.

3.b Formatie op orde: alle functies hergewaardeerd eind 2016.
 

a. De divisies formuleren opleidingsplannen op afdelings- en teamniveau. In 2016 is van de totale loonkosten 3,1% benut voor opleidingen.

b. Meest knellende individuele waarderingsproblematiek is door het meest recente addendum en O&F-rapport weggenomen. De aanzet voor de directiebrede harmonisatie van het functiehuis, inclusief de implementatie van het kwaliteitsframework IV, gaan we in 2017 verder uitwerken.

4. Aantal actuele personeelsgesprekken (<6 maanden oud): beschikbaar voor 80% van de medewerkers. Aantal personeelsgesprekken is met 72% lager uitgekomen dan de norm van 80% door de hoge instroom in 2016.  Met een groot deel van de 135 nieuwe medewerkers was eind 2016 nog geen functioneringsgesprek gevoerd. 
5. Verhuizing eind 2016. Eind 2016 en begin 2017 zijn interne verhuizingen geweest tussen Den Haag en Zoetermeer. Hierdoor zijn de afdelingen en teams SSC-ICT zoveel mogelijk per divisie gehuisvest, maar nog niet op één locatie. Dat is nu voorzien per eind 2017 op de Koningskade te Den Haag.
Acties Resultaat
1. Verambtelijking inhuur en werving conform uitbreiding formatiekader (intensieve wervingscampagne).

Het programma Werving, Instroom en Doorgroei (WID) heeft bereikt dat:

  • 60 externen in dienst zijn genomen;
  • 114 vacatures zijn vervuld (45 via interne doorstroom en 53 voor uitbreiding dienstverlening);
  • 22 stagiaires, 10 Filenet trainees, 2 SAP trainees, 5 Rijks IT-trainees en 2 Rijkstrainees en 3 starters  een plek bij SSC-ICT hebben gevonden.
  • Deelgenomen is aan 15 arbeidsmarkt events. Ruim 250 collega’s hebben LinkedIn trainingen gevolgd voor de promotie van SSC-ICT.
2. Organisatie ontwikkeling: opstellen van het nieuwe dienstverlenings- en bedrijfsmodel (via Services), de topstructuur en het O&F-rapport 2016.
 

Dienstverlenings- en bedrijfsmodel is gereed per december 2015.

O&F rapport Inrichting Topstructuur was gereed per 17 maart 2016, geïmplementeerd per 15 maart 2016.

O&F rapport Inrichting Eenheden: gereed per 23 augustus 2016, nieuwe structuur geïmplementeerd per 1 november 2016 en doorgevoerd in alle systemen per 1 januari 2017.

3. Uitvoeren Strategisch Personeelsplan (SPP):
- breed opleidingsprogramma,
- start met herinrichting formatie (herwaardering functies) op basis van het Functiegebouw Rijk (FGR) en Kwaliteitsraamwerk IV-functies.
 

Met de implementatie van het Kwaliteitsframework IV gaat SSC-ICT een basis leggen voor een gericht opleidingsaanbod voor alle medewerkers. Daarnaast gaan we voorzien in een leiderschapstraject voor het nieuwe management en opleiding en coaching ter bevordering van een soepele implementatie van het nieuwe bedrijfsmodel.

Meest knellende individuele waarderingsproblemen zijn door het meest recente addendum en O&F-rapport weggenomen. Directiebrede harmonisatie van het functiehuis inclusief implementatie van het Kwaliteitsframework IV-functies wordt vanaf Q3  in 2017 opgepakt.

Acties zijn uitgevoerd rond resultaatgerichtheid (zoals Lean, Scrum, gesprekscyclus), betrokkenheid, beïnvloedings-mogelijkheden en tevredenheid van medewerkers. Voor 2017 staan gepland: HR-visie (volgt uit organisatie ontwikkeling) en duurzame inzetbaarheid (fit voor snellere veranderingen).
 
Door de reorganisatie van SSC-ICT zijn nog niet alle punten uit het SPP in 2016 opgepakt. In Q1 2017 wordt het SPP omgebouwd tot een Meerjaren Personeels Plan conform de opdracht van minister Blok. Hier nemen we de restpunten uit het SPP in mee.

4. Gesprekscyclus intensiveren en inbedden in de P&C–cyclus.

Twee wekelijks was in het DMT aandacht voor het tijdig voeren van de personeelsgesprekken op basis van rapportages via de Balanced Score Card (maandelijks) en detailrapportages. Vanaf oktober 2016 is de nieuwe gesprekscyclus van toepassing.

Opleveren nieuwe huisvesting voor SSC-ICT. Het traject naar huisvesting van SSC-ICT op één locatie duurt langer dan verwacht. In afwachting van de definitieve huisvesting op de Koningskade is SSC-ICT begin 2017 gehuisvest over 3 locaties volgens de nieuwe organisatiestructuur.