Speerpunten Resultaat
Invalshoek Eigenaar
1. Financiële situatie en sturing verbeteren

Tarieven voor 2018 opleveren in juni 2017
 

De tariefindicatie is conform afspraak in juni aan het Bestuurlijk Overleg (BO) opgeleverd en toegelicht aan de contracthouders. De definitieve tarieven zijn (in lijn met de eerder afgegeven indicatie) in november 2017 besproken in het BO en daarna door de eigenaar vastgesteld.

Betaalgedrag binnen norm van 95%

Het gemiddelde betaalgedrag is in 2017 uitgekomen op 91%. Hiermee is nog niet voldaan aan de norm van 95%. Wel zijn verbeteringen zichtbaar door een aantal verbeteracties.

Inhuurreductie naar 43% (ten opzichte van de personeelskosten) door sturing op norm per divisie

We zijn ruim onder het bijgestelde inhuurplafond gebleven. De inhuur toont een licht dalende trend, de uitdaging is om deze trend vast te houden. Sturing gebeurt op niveau directie en divisiemanagers waarbij de afbouw van inhuur vooral afhangt van de tijdige afronding van de PMI-projecten.

Verdere verbetering rapportages voor financiële sturing

Het stappenplan voor de gefaseerde verbetering van de rapportages is uitgewerkt en heeft al tot resultaten geleid. Het projectplan voor de verbetering van het financieel beheer is in 2017 voor het grootste deel uitgevoerd. Dit project loopt door in 2018.

2. Samenwerking versterken

Afspraken met collega ICT-SSO’s over aanbod structurering

Onderdeel van de strategie van SSC-ICT is vanuit het domein Locatiegebonden Services de samenwerking met publieke en private partners te versterken. Er zijn 15 afsprakenkaders afgesloten met collega ICT-dienstverleners om gezamenlijk dienstverlening in de rijkskantoorpanden te kunnen aanbieden. Bij de implementatie van de Rijks-PDC werken we aan de aansluiting van onze Servicecatalogus 2018 hierop en het inzichtelijk maken van het effect op ons kostprijsmodel en de wijze van verrekening. Door de klantvraag van iSZW zijn we de samenwerking met DICTU, DJI en Belastingdienst verder vorm aan het geven.

Intensiveren samenwerking met collega’s SSO’s van DGVBR met oog op realiseren kwalitatievere dienstverlening (bijvoorbeeld met FMH en RBV)

Samenwerkovereenkomsten zijn gesloten met Belastingdienst, FMH en DICTU. Met FMH en RVB werken we aan een vereenvoudigde keten(-samenwerking) met als proeftuin de Resident en 4 concrete casussen. Deze samenwerking kent een positieve ontwikkeling. Met Logius werken we aan kaders als RON 2.0 voor het operationaliseren en inrichten van de governance. Met DICTU en HIS werken we aan een Proof of Delivery in het aanbestedingstraject ICT-werkomgeving Rijk. Met RVB en FHM is gestart met het samen vormgeven van innovaties. Voor de AV-dienstverlening (videoconferentie) is er goede samenwerking met FMH en Belastingdienst.

3. Inkoop versterken

Strategisch leveranciersmanagement inrichten

Het onderzoek naar de inrichting van strategisch leveranciersmanagement is afgerond. Door een combinatie van spendanalyse, overzicht van huidige dienstverlening en roadmaps van producten hebben we goed inzicht in onze strategische leveranciers. We hebben de manier van segmenteren en de contacttabel bepaald.

Licentiemanagement concentreren

De concentratie van licentiemanagement in de Licentiedesk is conform planning. De capaciteit is voldoende. Het verbeterplan op basis van de nulmeting Software Asset Management (SAM) voeren we uit. Voor de grootste 6 softwareleveranciers zal een rapportagetool (Flexera) in de loop van 2018 zijn ingericht waarna per kwartaal kan worden gerapporteerd over de compliancy. De gehele infrastructuur is nog niet meetbaar én toetsbaar met TOPdesk. De uitrol van Flexera in het ODC voor de meting van het gebruik van software is vertraagd door vraagstukken rondom de security. Voor software audits is de Licentiedesk aanspreekpunt. We willen naar één Flexera voor het gehele verzorgingsgebied onder regie van de Licentiedesk.