Speerpunten Resultaat
Invalshoek Opdrachtgevers
1. Grote projecten goed uitvoeren

Werkplekverbetering en uitrol van DWR Next (bijvoorbeeld iDiplomatie en IND)

Bij IenW en SSC-ICT is DWR Next uitgerold op ruim 9.000 laptops, cloudbooks en kiosks. De uitrol van DWR Next bij BZK, SZW en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ligt op koers. De decharge van het Project iDiplomatie (werkplek BZ) en DWR  voor IND is verleend en is overgedragen aan Beheer.

Insourcingstrajecten zoals RVB

De insourcing van de voormalige DVD is gerealiseerd per 1 juli 2017, inclusief de herhuisvesting van 13 naar 6 nieuwe locaties. De volledige RVB-insourcing is daarmee geslaagd. 

Opleveren ICT-voorzieningen in de rijkskantoren voor realisatie Masterplan Den Haag

De ICT-voorzieningen op Rijnstraat 8 zijn opgeleverd en ruim 6.000 ambtenaren zijn hiernaar toe verhuisd. De klanttevredenheid over dit project was zeer hoog (9+).

Verbeteren project Portfolio Management, projectsturing en -control

Voor het project Portfolio Management zijn het proces en de governance bepaald en is de implementatie binnen het nieuwe besturingsmodel van SSC-ICT gestart.

Programma Rijk aan Informatie

Doel van het programma Rijk aan Informatie is om de informatiehuishouding van de Rijksoverheid op orde te krijgen. SSC-ICT is betrokken bij de projecten E-mailarchivering en Vernieuwing van de samenwerkingsfunctionaliteit.

2. Programma Migratie ODC en inrichting ICT-dienstverlening (PMI) voortzetten

Datacenter-migraties uitvoeren

De basisinfrastructuur is gerealiseerd en in productie genomen in het ODC. De migraties van P-Direkt, DWR, RVB backend en Digidoc naar het ODC zijn afgerond. De migratie van 239 van de 266 specifieke applicaties en 35 generieke applicaties naar het ODC is succesvol afgerond.

ODC verder in gebruik nemen

Het datacenter aan de Korte Voorhout is heringericht voor uitwijk. Het datacenter aan de Prinsenhof is uitgefaseerd. De inrichting van de uitwijkomgeving in Apeldoorn bij de Belastingdienst is vergevorderd.

3. Services klantgericht en sneller aanbieden

Servicestrategie en roadmaps voor de diverse services leveren

Begin 2017 is de servicestrategie van SSC-ICT besproken in het Bestuurlijk Overleg (BO). De servicestrategie blikt 4 jaar vooruit, sluit aan op de kaders van DGOO en heeft primair een klantfocus. Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de input van afnemers, publieke en private partners en ervaringen over onze geleverde services. In het BO is de strategie voor de domeinen Applicaties, Locatiegebonden Services en Rijkswerkomgeving toegelicht.

Intake- en offerteproces versnellen

In 2017 hebben we ons voorbereid op de ingebruikname van één TOPdesk door de dienstverlening aan alle departementen (exclusief BZ) te integreren en deze volgens dezelfde procedures te kunnen afhandelen. TOPdesk zal de afhandeling van offertes versnellen door o.a. te sturen op de doorlooptijd bij het digitaal goedkeuren van offertes in Digidoc.

Levertijden versnellen

Om de leverprocessen te verbeteren en de levertijden te versnellen, houden we van een aantal items grotere voorraad aan. Dat geldt voor voorraden op de balies voor incidenten en daarnaast bij Logistiek in Rijswijk voor reguliere leveringen.

4. Services ongestoord leveren

Uitwijkstrategie bepalen met klanten op basis van Business Continuity en Disaster Recovery Management plannen
 

Voor de uitwijkstrategie zijn vanuit het programma Continue Dienstverlening de leden van het Afnemersberaad betrokken bij de scope van de opdracht en hun verwachtingen. Eerste stap is de inventarisatie van de behoefte van de klanten. Parallel verkennen we de mogelijke locaties voor uitwijkfaciliteiten.

Lifecycle management (LCM) versterken: roadmaps, planning transparant voor klant en uitvoering

De werkgroep LCM heeft een vaste status gekregen en behandelt operationele vraagstukken. De resultaten zijn al zichtbaar: op basis van de Configuratie Management Database (CMDB)-rapportages worden achterstallige vervangingen opgepakt. Er is een duidelijke daling in het aantal devices dat buiten de contracten valt.

5. Services rapporteren en evalueren

Inzichtelijke klantrapportages

Het uniformeren en verbeteren van de servicerapportages hangt samen met de implementatie van ‘1 TOPdesk’. Als voorbereiding hierop is voor P-Direct en CIBG een “best practice” ontwikkeld en met enkele pilotgebruikers de waarde van de (handmatige) rapportages onderzocht. Eind 2017 is gekozen om geautomatiseerde rapportages te gaan leveren in de vorm zoals deze reeds werden geleverd. Na de oplevering van ‘1 TOPdesk’ kunnen de resterende handmatige rapportages worden geautomatiseerd.

Continue verbetering aanpak storingen en beperking risico’s op nieuwe storingen en actieopvolging na elke grote storing

Afgelopen jaar zijn eenduidige processen binnen SSC-ICT ontworpen. Door het verankeren van deze processen in de organisatie is een kwalitatief belangrijke stap gezet in de beperking van risico’s op nieuwe storingen. Met een speciale taskforce hebben we een aantal verbetermaatregelen voor het ministerie van JenV en andere opdrachtgevers doorgevoerd met positieve effecten op de dienstverlening.

Bepalen van mogelijkheden van rationalisatie en consolidatie van applicaties

De analyse op rationalisatie- en standaardisatiemogelijkheden is afgerond voor het gehele door ons beheerde applicatieportfolio. Voor enkele systemen zijn voorstellen voor rationalisatie en standaardisatie ingediend die we via projecten realiseren, bijvoorbeeld voor de Document Management Systemen.

6. Continu innoveren

Innovatieagenda en –proces opstellen

De innovatieagenda 2017 en het innovatieproces zijn vastgesteld. Met DG Overheidsorganisatie (DGOO) brengen we rijksbrede innovatiethema’s in beeld voor het programma Werkplek van de Toekomst. We werken samen met UBR V-Lab en DJI RijksInnovatieLab.

Innovatieprojecten uitvoeren met klanten en partners

In 2017 hebben we verschillende innovatieprojecten afgerond:

  • Smart Building: eerste fase innovatie en herinrichting Koningskade 4 in samenwerking met FM Haaglanden
  • Artificial Intelligence: automatische tekstanalyse van burgerbrieven in samenwerking met BZK/DGOO  
  • Virtuele interfaces: Augmented Reality werkplek concept van de toekomst  
  • Robotica: Service robots in rijkskantoren Rijnstraat 8 en Koningskade 4 
  • Open Source kennis delen: On The Move app ontwikkeld met JenV, om snel collega’s te vinden op naam, functie en expertise en met hen te chatten