ADR Auditdienst Rijk
ANVS Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
AZ Ministerie van Algemene Zaken
BO Bestuurlijk Overleg
BSC Balanced Score Card
BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken
BZ67 (kantoorpand) Bezuidenhout 67, Den Haag (voormalig BZ)
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CIBG Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg
CIO-Rijk Chief Information Office Rijk
CSI  Continual Service Improvement
DFA Document Financiële Afspraken
DFEZ Directie Financieel Economische Zaken
DGOO DG Overheidsorganisatie
DGVBR Directoraat-Generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk
DICTU Dienst ICT Uitvoering (van EZK)
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
DMS Document Management Systeem
DT&V Dienst Terugkeer en Vertrek
DVA Dienst Verlenings Afspraken
DWR  Digitale Werkomgeving Rijk
EC-O&P Expertisecentrum Organisatie en Personeel
ERP Enterprice Resource Planning
EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Fin Ministerie van Financiën
FMH Facilitair Management Haaglanden
GITC General IT Controls
IDU In-, Door- en Uitstroom (van medewerkers)
IDV-P, -G ICT-Dienstverlener Pand resp. Gebruiker
IDWOR  Interoperabiliteitskader voor Digitale Werkomgevingen in de Rijksdienst
IenM Ministerie van Infrastructuur en Milieu
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
IUC  Inkoop Uitvoeringscentrum Communicatie KLOPT DIT?? Checken
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
ISZW Inspectie SZW
JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid
KK4 (Kantoorpand) Koningskade 4, Den Haag waar SSC-ICT is gehuisvest
KNO Kanselarij der Nederlandse Orden (onderdeel van BZK)
KV20 (Kantoorpand) Korte Voorhout 20, Den Haag waar Fin is gehuisvest
KPI Key Performance Indicatoren
LCM Life Cycle Management
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
MFP Multi Functionele Printer
MO / MTO Medewerker Tevredenheidsonderzoek
MPP Meerjaren Personeelsplan
NEA Nederlandse Emissieautoriteit
OCW Ministerie van  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
ODC Overheidsdatacenter
OT Operationele Technologie (= productie) omgeving
P&C Planning & Control (Cyclus)
PSM Printserver Management
RCN Rijksdienst Caribisch Nederland
RVB Rijksvastgoedbedrijf
RWO  Rijkswerkomgeving
RWS Rijkswaterstaat
SAM Software Asset Management
SLM Service Level Management
SPM Service Portfolio Management
SCCM System Center Configuration Manager
SSC-ICT Shared Servicecentrum ICT (BZK)
SSC-I Shared Servicecenter ICT DJI
SSO  Shared Service Organisaties
SSP Self Service Portal
SWF Samenwerkingsfunctionaliteit
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TM (Kantoorpand) Turfmarkt, Den Haag waar oa BZK en JenV zijn gehuisvest
TPAW Tijd-, Plaats- en Apparaat-onafhankelijk Werken
UBR Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
(DG) VBR (Directoraat-Generaal) Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk
VMR Viermaandsrapportage
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WID-scan Wet Identificatie bij Dienstverlening-scan