1.    Versterken van onze financiële positie 
Opbouw weerstandsvermogen

Over 2018 is het resultaat negatief en staat het eigen vermogen per ultimo 2018 ook negatief. Zie het financiële jaarverslag. Het tekort zal begin 2019 conform de regelgeving door de eigenaar aangevuld worden, daarmee heeft SSC-ICT nog steeds geen weerstandsvermogen.

Verbetering financieel beheer  

Verbetertrajecten zijn gestart naar aanleiding van de managementletter ADR van april 2018, de interimrapportage van Auditdienst Rijk (ADR) van november 2017, het concept verbeterplan SSC-ICT van BZK/FEZ en de aanpassingen in de interne P&C-cyclus 2018.  Deze verbeteracties zijn voor een groot deel afgerond. Er lopen nog acties waar ook de ADR in de interimrapportage 2018 aandacht voor vraagt:

 • Waarborgen juistheid en volledigheid DFA;
 • Oude vorderingenproblematiek;
 • Interface TOPDESK-Exact;
 • Accorderen eigen uren ingehuurde medewerkers.

Op deze onderwerpen wordt voortgang geboekt. Afronding verwachten we in het eerste kwartaal van 2019. 

Software assetmanagement (SAM)  SAM, de “winkel” voor rijksbrede Oracle-licenties, is ingericht. De grote interesse binnen het Rijk heeft in 2018 ook daadwerkelijk geleid tot afname van de rijksbrede Oracle-licenties door de Belastingdienst, RWS, OCW en P-Direkt. In 2019 wordt ingezet op verdere rijksbrede uitnutting van het contract.
De verdere uitrol van Flexera, waarmee het gebruik van licenties op de gehele infrastuur kan worden gemeten, is vertraagd door de grote werkvoorraad bij Infrastructuur. De planning voor de volledige uitrol van Flexera is april 2019.
2.    Beter pandgericht samenwerken 
Gezamenlijke projecten met collega-dienstverleners van DGVBR (met name FMH en RVB) in kader van Kiezen voor Kwaliteit:
Verbetering van de audiovisuele voorzieningen

Het programma Slimmer Vergaderen van SSC-ICT met FMH en de Belastingdienst beoogt de verbetering van de huidige audiovisuele services zoals videovergaderen, presentatiehulpmiddelen en narrowcasting. Daarnaast worden services functioneel geactualiseerd en geschikt gemaakt voor gebruik buiten de Haagse km2 en in de periferie.

Experimenteren met nieuwe concepten op het snijvlak huisvesting en ICT
 • In het eerste kwartaal van 2019 komt een vernieuwd printplatform beschikbaar dat rijksbreed printen ondersteunt en gereed is voor aansluiting op de centrale ICT-infrastructuur van het Rijk. Rijksambtenaren kunnen hiermee op alle rijkskantoren printen en scannnen, ongeacht de ICT-dienstverlener van de locatie. Met collega’s van RVB is samengewerkt aan het nieuwe Handboek ICT Huisvesting en Bekabeling, waarin de eisen en ontwerprichtlijnen voor ICT-ruimten en de bekabeling staan.
 • Team Innovatie werkt samen met collega-SSO’s aan een plan om de gevolgen van een SMART-building te ervaren, waaronder de mogelijke impact op de dienstverlening van SSC-ICT.
3.    Synergie benutten met ICT-ketenpartners 
Samenwerking bij en afstemming dienstverlening

Verkenning is uitgevoerd naar de gemeenschappelijke ICT-vraag bij onze inspecties (ILT, iSZW en VWS). Het inspectiedomein kent zijn eigen dynamiek met werken vanuit huis, zware afhankelijkheid van ICT en grote datafiles. De uitkomst is besproken met de betrokken service-eigenaren en waar mogelijk in de diverse roadmaps opgenomen. Gezien de focus op verbetering van bestaande dienstverlening, waaronder automation, worden nieuwe diensten vooralsnog niet verder uitgewerkt.

Rolafbakening IDV-P vs. IDV-G

ICT-Dienstverlener Pand (IDV-P) implementeert werkendeweg het door CIO Rijk geïntroduceerde rijksbrede governancemodel. Vanuit DGOO, programma Interoperabiliteitskader voor Digitale Werkomgevingen in de Rijksdienst(IDWOR) is eind 2018 gestart met het oplossen van issues die spelen op het gebied van governance.

Samenwerking op specifieke onderwerpen zoals videovergaderen, uitwijk en backuplocatie
 • In het programma Slimmer Vergaderen tot en met het derde kwartaal van 2019 werkt SSC-ICT samen met FMH en de Belastingdienst aan het verbeteren van de huidige audiovisuele services. 
 • Begin 2019 start SSC-ICT een traject met FMH om te onderzoeken hoe de taakverdeling van vergaderservices geoptimaliseerd kan worden op locaties waar beide SSO’s diensten leveren.
 • SSC-ICT participeert in het programma IDWOR dat is gericht op optimalisatie van de dienstverlening rond de werkplek op rijkskantoren. Met andere IDV-P’s wordt gewerkt aan implementatie van IDWOR-kaders op rijkskantoren. Probleem daarbij is het ontbreken van implementatiebudget.
 • Er is overleg tussen relatie- en servicemanagement van FMH en SSC-ICT over kennisdeling en samenwerking.
 • SSC-ICT heeft regulier contact met RVB en FMH in een driehoeksoverleg. 
 • Met DICTU is uitwisseling van kennis en ervaring op onder andere het gebied van de werkplekomgeving en wordt samengewerkt vanuit de pandgebonden services.
4.    Beheersen van de kostenontwikkeling
Opstellen meerjarige kostenramingen en meerjarenplan kostenontwikkeling

Er is een eerste versie opgesteld van een meerjarige kostenraming met de focus op 2019. Deze wordt uitgebouwd tot een volwaardige meerjarenraming. Onderdeel is het meerjarig investeringsplan SSC-ICT. Ook hiervan is een eerste versie opgeleverd en gebruikt als input voor de aanvraag en onderbouwing van de leenfaciliteit 2019.

5.    Versnellen van de totstandkoming van dienstverleningsafspraken 
DFA’s en DVA’s eerder opstellen en ondertekenen

Doel was, zoals afgesproken in het BO, dat vóór 1 april alle DVA’s en DFA’s met klanten getekend zijn. Per eind december 2018 is 100% van de DFA’s en 92% van de DVA’s wederzijds ondertekend. Conclusie: de deadline is niet gehaald, om verschillende redenen.

Proces strak monitoren

Voor het DFA/DVA-proces vanaf de vormgeving inclusief inputverzameling vanuit diverse bronnen tot en met de afhandeling is gewerkt aan structurele verbetering en versnelling met LEAN. Dit heeft geleid tot een nieuwe procesbeschrijving die in 2019 wordt toegepast.