Speerpunten  Resultaat
1.    Vergroten van de leverbetrouwbaarheid en het reactievermogen 
Personele bezetting die kwalitatief én kwantitatief is afgestemd op de meerjarige personele behoefte

Er is gewerkt aan de randvoorwaarden voor capaciteitsmanagement nu en op langere termijn: actieve werving, afbouw inhuur en het harmonisatietraject van de functiewaardering. In 2019 volgt een verdiepingsslag naar de benodigde formatie nu en in de toekomst.

Inrichting van een dynamische resourceplanning

Wordt ondervangen in bovenstaand traject

Update van het strategische meerjarenpersoneelsplan (MPP)

Vanwege de prioriteit voor capaciteitsmanagement geeft het DMT aan de update van het MPP vooralsnog geen prioriteit. Het huidige MPP blijft van toepassing.

Optimalisatie van het Instroom, Doorstroom & Uitstroom (IDU) proces incl. actieve werving

Het Instroom, Doorstroom & Uitstroomproces (IDU-proces) bij SSC-ICT is qua opzet verbeterd, maar moet nog worden ingeregeld via TOPDesk met een webformulier voor leidinggevenden. Daarvoor zijn een goede procesbeschrijving en advies over de architectuur nodig. De wervingsacties zijn succesvol geweest.

2.    Investeren in de persoonlijke- en kennisontwikkeling van onze professionals 
Kennisverbreding en –verdieping door te investeren in T-vormige kennisprofielen (specialist én generalist) via kennis- en netwerksessies en trainingen

Voorbereiding is gestart met de inventarisatie van activiteiten; deze lopen door in 2019 met de oplevering van een eerste product: visie op Leren binnen de dienst, met een bijbehorend Plan van Aanpak.

Investeren in de arbeidsomstandigheden (werkomgeving en tools)

Voor Koningskade 4 en RBC in Rijswijk zijn Risico Inventarisatie & Evaluaties (RI&E's) uitgevoerd. Acties zijn verwerkt in een smart plan van aanpak, actiehouders zijn benoemd en dit is met de OR afgestemd. Een aantal verbeteringen is al uitgevoerd; de voortgang wordt bijgehouden in een applicatie en gecoördineerd door de preventiemedewerker.

3.    Afronden en borgen van de eenwording van SSC-ICT
Breed gebruik van één Topdesk

Projectdecharge Eén Topdesk fase 1 is gegeven, de oude omgevingen zijn alleen nog toegankelijk met leesrechten voor naslag. Fase 2 behelst de klantrapportages, de inrichting van de SLM-module, diverse benodigde koppelingen en de upgrade van de BZ-omgeving. Deze omgeving krijgt dezelfde versie en is zo veel mogelijk uniform aan de shared Topdesk. Benodigd budget en dekking is een issue.

Afronding procesuniformering naar continu verbeteren

De eerste 5 beheerprocessen zijn geïmplementeerd. 

Inbedding bedriifsmodel door goede aansluiting service-, delivery- en klantstrategie binnen de servicedriehoek

Servicestrategieën zijn gedeeld met klanten en de Business Services en Technische Services (delivery) zijn grotendeels beschreven en vastgesteld. Dit is de basis voor de verdere standaardisering conform het bedrijfsmodel.

"STERK" en "LEAN" werken binnen en tussen teams

Verbeterinitiatieven worden opgepakt met het lean instrumentarium als hulpmiddel. Sturen met KPI’s op belangrijke thema’s is opgestart en wordt in 2019 voortgezet via het jaarplan.  

4.    Versterken van de projectrealisatie en projectbeheersing

Integraal projectmanagement 

  • Het projectmanagementproces is verder geprofessionaliseerd  qua rapportages, kwaliteit, sturing en financiële dekking. Projecttevredenheidsmeting onder opdrachtgevers levert een gemiddelde score van 8,4 over 2018. 
  • Portfolioteams zijn ingericht en werken aan de planning en prioritering van projecten. Hierbij is er periodiek overleg met onze partners over projecten en prioriteiten.

Control op de financiën, capaciteitsplanning en tijdsregistratie van alle projecten

Financiële rapportages voor projecten (budgetuitnutting) zijn sinds augustus 2018 geautomatiseerd beschikbaar.