Invalshoek Opdrachtgevers

Speerpunten

Resultaat

1. Versterken van  de security en verbreden van de dienstverlening
Diverse maatregelen om de security meer robuust te maken. Deze hebben betrekking op verdere professionalisering van de beheeromgeving en de installatie van softwarematige beveiliging.

Er is een model ontworpen waarbij sturing plaatsvindt met Kritieke Prestatie-Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn gedefinieerd op de General IT Controls-normering (GITC) en vastgesteld door de interne securityboard. Vanaf het eerste kwartaal van 2019 zal het model worden geïmplementeerd. Besloten is de governance op security te verzwaren en beter te borgen door ook op divisieniveau securityboards in te stellen.

2. Sneller acteren en betrouwbaar leveren van ICT-diensten
Automatisering in het beheer (bijv. hybrid cloud) Automatisering van handmatige taken is een van de speerpunten. Het levert een besparing van werk op, betere voorspelbaarheid van levertijden en het voorkomt storingen door menselijke fouten. Grote stappen zijn gezet met automatisering in het datacenter (software defined networking) en de geautomatiseerde uitlevering van servers. SSC-ICT krijgt een leveringsmodel waarmee “cloud-like” geleverd kan worden.
Gebruik nieuwe technieken en kennisgebieden (bijv. Agile, DevOps, cloudy infrastructure)
 

De automatisering van beheeractiviteiten is multidisciplinair aangepakt in een DevOps-team, samengesteld vanuit verschillende afdelingen. Agile werken in de beheerteams van de rijkswerkomgeving (RWO) zijn we aan het loslaten, omdat dit onvoldoende blijkt aan te sluiten op het karakter van de beheerwerkzaamheden waardoor de doorlooptijd voor kleine changes relatief lang werd.

Procesharmonisatie Procesharmonisatie fase 2 is gestart. De implementatie van het proces Continual Service Improvement (CSI) is afgerond. De procesontwerpen van Intake en LCM Applicaties zijn gereed voor implementatie. Er is gestart met procesharmonisatie van lifecyclemanagement (LCM) van Infrastructuur, In-, Door- en Uitstroom en Access Management.

Verbetering van logistieke en andere procesketens

De kortetermijn-issues van de taskforce zijn gereed. Er is een nieuw programma gestart ter verbetering logistieke keten met als speerpunten:

 • implementatie van een voorraadbeheersysteem en de vervolgstap: centrale regie op alle voorraden;
 • standaardisatie en vereenvoudiging aanvraagproces (bij voorkeur via 1 webshop) in samenwerking met het programma Gebruiker Centraal. Hierdoor kan het leveringsproces ook vereenvoudigd worden, waaronder ook levering naar privéadressen;
 • sturing op (productie)data binnen team Logistiek door de invoering van dagstarts en het opzetten van verbetertrajecten met de medewerkers.
3. Toekomstgericht en storingsarm beheren
Life Cycle Management (LCM)
 • LCM van Devices (smartphones, tablets, laptops): organisatie is ingericht, inclusief overleg, rapportages en vervangingsplanning; de processen zijn gestroomlijnd; het LCM-vervangingsteam rapporteert maandelijks; in 2018 zijn circa 7.000 smartphones en 2.500 iPads vervangen;
 • LCM van Software (Basis, Basis+): voor elke applicatie is per domein de status geïnventariseerd en geüpdatet naar de laatste versie; inventarisatie is gedaan naar de mogelijke risico's voor de continuïteit; LCM voor software wordt in 2019 verder geoptimaliseerd.  
Doorontwikkeling van bestaande diensten met roadmaps

Per servicedomein is de voortgang als volgt:

 • Digitale werkomgeving: uitrol DWR Next JenV volgt in 2019;
 • Mobiele digitale werkomgeving: migratie Blackberry for Work is afgerond. In 2019 ligt de focus op het afbouwen van de “oude” werkomgevingen;
 • Locatiegebonden services: Alle projecten van de programma’s Basisservice Rijkslocaties en Slimmer Vergaderen en het project Vervanging Printers & Printservermanagement (PSM) platform zijn gestart;
 • Applicaties: de focus ligt op de modernisering van het applicatielandschap, het mogelijk maken van snellere (Agile) doorontwikkeling en standaardisatie. Dat betekent het leveren van generieke en gemeenschappelijke applicaties, rijksbreed of aan meer klanten. Dus geen applicaties voor de implementatie of ondersteuning van specifieke wet- en regelgeving. Dit kan door de keuze voor 1 standaardapplicatie met een convergentiestrategie: afstoten of aansluiten zodra mogelijk.
 • Housing en Hosting: In het najaar van 2018 is gestart met het project “ready to use” virtuele server (Windows en Linux). De standaardisatie van servers en de dienstverlening in de OT-omgevingen is voorbereid. Cloudontwikkelingen liggen qua techniek stil, maar er wordt wel gewerkt aan een domeinoverstijgende strategie.
Preventieve en mitigerende maatregelen voor de gevolgen van storingen
 • Het voorgenomen product voor end-user monitoring wordt niet verder geïmplementeerd; er wordt een goedkopere oplossing gezocht.
4. Succesvolle uitrol van DWR Next in ons verzorgingsgebied

Uniformering van de werkomgevingen

 • Afgeronde DWR Next-implementaties voor de volgende departementen: BZK exclusief Kanselarij der Nederlandse Orde (KNO), IenW inclusief Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), FIN, SZW en VWS exclusief Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).
 • De uitrol van DWR Next bij KNO (50 gebruikers) en CIBG (ongeveer 425 gebruikers) volgt. De implementatie van DWR Next bij CIBG, KNO en Cariben is geborgd in fase 4 (2019).
5. Realiseren van de Masterplannen

Projectmatige aanpak van de ICT-inrichting van:

 1. BZ67
 2. Hoftoren
 3. Terminal Zuid en Noord
 4. St. Jacobastraat 200
 • Pand Bezuidenhout 67 (BZ67): Te realiseren services worden nu inzichtelijk gemaakt waarbij de IDWOR-kaders en het sharedservice-concept van SSC-ICT als uitgangspunt dienen. Afronding wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2019.
   
 • Hoftoren: Start is verschoven naar het tweede kwartaal van 2019. Met OCW en DGOO worden voorbereidende gesprekken gevoerd. DGOO is gevraagd een gedelegeerd opdrachtgever te benoemen.
   
 • Terminal Zuid: Op verzoek van DGOO is deze locatie begin 2018 versneld opgeleverd. Voor verdere finetuning, inclusief de noodzakelijke aanpassingen vanwege security, is een offerte uitgebracht aan BZ. Vanuit onze IDV-G-rol zijn in samenwerking met SSC-I en de Belastingdienst 3 rijkskantoren van ICT-services voorzien.
  Terminal Noord en Bruggebouw Oost: de planning voor de ICT-inrichting is met een jaar verschoven naar 2020/2021 vanwege bouwkundige voorzieningen in opdracht van RVB.
   
 • St. Jacobastraat 200: Gezien de noodzakelijke prioriteitstelling bij SSC-ICT is in goed overleg met DGOO aan SSC-I gevraagd om het IDV-P-schap in te vullen. De overdracht hiervan wordt in het eerste kwartaal van 2019 geformaliseerd.
6. Uitvoeren van naamswijzigingen en herindelingen op basis van het Regeerakkoord

Deelname aan en bijdrage aan het transitieteam.

 • Naamswijziging Veiligheid en Justitie naar Justitie en Veiligheid: Alle voorbereidingen in de systemen zijn getroffen, afstemming heeft plaatsgevonden met de verschillende diensten binnen het JenV-domein en de realisatie is gestart. De realisatie wordt gefaseerd uitgevoerd om risico’s te beperken en continuïteit te garanderen.
   
 • Naamswijziging Infrastructuur en Milieu naar Infrastructuur en Waterstaat; De realisatiefase is september 2018 gestart. Op verzoek van de bestuursraad van IenW is het doorvoeren van de laatste stap, de mail extensiewijziging, in november uitgesteld. Er zijn nieuwe data afgesproken.
 • Transitie medewerkers en data IenW en RWS naar BZK is succesvol afgerond.
   
 • Transitie medewerkers en data IenW naar EZK is succesvol afgerond.
   
 • Transitie medewerkers en data van EZK naar BZK is succesvol afgerond.
   
 • Naamswijziging EZ naar EZK: aanpassingen van generieke diensten zijn voorbereid en deels uitgevoerd (rijksportaal)
   
 • Inrichting van LNV: aanpassingen van generieke diensten zijn in voorbereiding.
7. Efficiënter beheer van applicaties 
Technische convergentie van de DMS’en van Digijust en Digidoc

De technische service FileNet Basis voor een uniforme inrichting van het FileNet-platform is gerealiseerd en wordt toegepast waar mogelijk. De centralisatie van applicatiemonitoring is in gang gezet.

Zorgen voor de multi-inzetbaarheid van beheerders

De ontwikkelstraat en tools zijn beschikbaar gemaakt en de werkwijze is geüniformeerd. Hierdoor wordt uitwisselbaarheid en brede inzet mogelijk. In de teams van SWF en rijksportaal is sprake van Agile werken en multi-inzetbaarheid; elk teamlid heeft minstens 2 rollen.

8. Verbeteren en uniformeren van de klantrapportages en servicelevels
Bepalen welke rapportages ècht nodig zijn Een set van standaard klantrapportages is gedefinieerd die klanten zelf kunnen inzien. Op termijn volgt uitbreiding, geautomatiseerde toegang en selfservice voor de klant om eigen rapportages te maken.

Proces en systemen hiervoor beter in te richten

Sinds de uitrol van Topdesk fase 1 en in afwachting van tooling om rapportages automatisch te genereren, worden voor een paar klanten rapportages handmatig samengesteld; andere klanten krijgen geen rapportages en zijn daarover geïnformeerd. De volgende acties lopen:

 • De inrichting van de Service Level Management (SLM) module in Topdesk fase 2 en vullen met data;
 • De selectie en inrichting van de tool voor standaard rapportages (vanaf februari 2019).

Bezien waar servicelevels gelijk kunnen worden getrokken.

De uniformering van servicelevels start als project onder Continue Service, zodra het SLM-model in Topdesk fase 2 is gerealiseerd. Dit betreft ook de harmonisatie van de werkwijzes en communicatie. De servicelevels van de VIP-dienstverlening zijn qua werkwijze al aangepast.