2018 was voor SSC-ICT een bewogen jaar. Er is hard gewerkt aan de uitvoering van het jaarplan “Zichtbaar Beter”. We hebben veel gerealiseerd, zoals de migraties naar het ODC, de uitrol van DWR Next en het realiseren van dienstverlening voor rijkskantoren. Medio 2018 moesten we constateren dat we bij een aantal knelpunten onvoldoende voortgang boekten. Tegelijk hadden we op het gebied van security een enorme uitdaging én veel te doen, terwijl de organisatie niet optimaal werkte en het financieel resultaat zich negatief ontwikkelde.

In het Bestuurlijk Overleg (BO) begin juli concludeerden we dat “Zichtbaar Beter” niet gelukt was. Er waren te veel storingen en het vertrouwen van de klant nam af. Voor een goede analyse, advies over de juiste prioriteiten en de meerjarenstrategie heeft de eigenaar aan KPMG gevraagd een onderzoek in 2 fasen uit te voeren naar verbetermaatregelen voor de korte termijn en naar het toekomstbestendig maken van het SSC-ICT vanuit een breder perspectief. Vooruitlopend hierop heeft de directie van SSC-ICT besloten vanaf medio het jaar alle aandacht te geven aan 2 topprioriteiten: Security en Business Continuity, oftewel veilig én storingsarm. Het vervolg van 2018 heeft daarom als thema “De Basis Moet Beter” gekregen. Dit heeft al tot zichtbaar resultaat geleid in de vorm van een veel kortere hersteltijd van major incidents en minder storingen in de tweede helft van 2018. Ook de projectportefeuille hebben we in overleg met de ministeries nader geprioriteerd op deze 2 thema’s, naast natuurlijk de departementale prioriteiten.

Fase 1 van het KPMG-onderzoek richtte zich op verbetermaatregelen voor de korte termijn en is in oktober 2018 afgerond. Met deze verbetermaatregelen - de zogenoemde no-regretmaatregelen- zijn we direct aan de slag gegaan. Er is een Taskforce ingericht om ons te helpen bij de uitvoer van de no-regretmaatregelen. De rode draad is het vergroten van (taak)volwassenheid en de verbetering van het bedrijfsmatig functioneren, waaronder een eenduidige capaciteitsplanning. Hieronder valt ook het versterken van financieel management. De directie van SSC-ICT is daarom uitgebreid met een programmadirecteur Financiën en Control.

In 2019 gaan wij verder op de ingezette koers. In overleg met klanten en stakeholders gaan we op basis van de tweede fase van het KPMG-onderzoek maatregelen treffen om naar een toekomstbestendige organisatie te groeien. Komend jaar werken we de thema’s Storingsarm en Security verder uit en vullen deze aan met 3 andere thema’s die ervoor gaan zorgen dat we in 2019 met zowel de dienstverlening als de organisatie een stevige basis voor de toekomst hebben. Deze thema’s zijn Leveringsbetrouwbaarheid, Wendbare organisatie en Financieel resultaat.

SSC-ICT is een veerkrachtige organisatie die zich niet uit het veld laat slaan bij tegenslag of als er veel werk aan de winkel is. Ook in dit afgelopen, pittige jaar hebben onze medewerkers dat telkens weer laten zien. 2019 wordt een constructief jaar, waarin we SSC-ICT sterker en klaar voor de toekomst maken.

Sylvia Bronmans
Directeur SSC-ICT
Partner van en voor het Rijk. We zijn er altijd.